گزارش برگزاری جلسات هم اندیشی

گزارش برگزاری جلسات (4 جلسه ) هم اندیشی کتاب درسی فیزیک (3)

گروه فیزیک منطقه جلسه های هم اندیشی علمی - آموزشی خود را در راستای  کد (3 1 ) با هدف ارتقاء سطح علمی همکاران و بررسی مشکلات علمی و همچنین افزایش میانگین نمره امتحان کتبی نهایی دانش آموزان در مکان و زمان ردیف (1) با حضور یکی از همکاران دفتر تالیف برگزار نمود .در این جلسات ابتدا استاد مدعو جناب  آقای شریف زاده توضیحات جامعی در خصوص سیاست تغییر برخی از مفاهیم کتاب درسی فیزیک (3) ارائه نمودند. ایشان در ادامه به بررسی اشکالات فصل اول کتاب پرداختند و در این راستا به پرسش های همکاران پاسخ دادند. همچنین با توجه به نظر اکثریت همکاران، در جلسه های بعدی ایشان ادامه فصل اول و فصل دوم کتاب درسی را بررسی نمموده و به پرسش‌های همکاران در حین بررسی کتاب پاسخ دادند.

برای کلیه همکاران شرکت کننده در این جلسات گواهی ضمن خدمت صادر خواهد شد.

بنا بر نظرات همکاران قرار شد تا دو جلسه دیگر نیز در دی ماه به همین منظور برگزار گردد. سعی می شود نا برای دبیران شرکت کننده در این جلسات و مجمع اول گروه فیزیک گواهی ضمن خدمت صادر شود.


/ 0 نظر / 19 بازدید