کربلا یعنی کرامت داشتن...

رفتن و با خون خود گل کاشتن...

کربلا دیباچه ی فرزانگی...

یک زن و هفت اسمان مردانگی...

کربلا یعنی ز دل یاهو زدن...

برسر نعش جوان زانو زدن...

کربلا یک دشت یاس و اطلسی...

کربلا یعنی حسین و بی کسی....

کربلا ار پشت خنجر می زدند...

کربلا یعنی هجوم داس ها....

بر حسین و اکبر و عباس ها...

التماس دعا

/ 0 نظر / 4 بازدید