عید سعید قربان را حضور همکاران محترم تبریک عرض می نماییم

                                                                               گروه فیزیک منطقه یک