باسمه تعالی

فرم ارزشیابی سؤالات امتحانات داخلی واحدهای آموزشی متوسطه منطقه یک تهران

 

نام مدرسه: ………………       رشته: …………      نام درس: ………      نام دبیر یا دبیران: ……………

تاریخ امتحان: ……………                        کل امتیازات کسب شده:

« خواهشمند است از صفر تا ده امتیاز بندی  کنید، به طوریکه با رعایت کامل موارد مطروحه، امتیاز و در صورت عدم رعایت، امتیازی تعلق نمی گیرد.»

الف: ـ مشخصات علمی سؤال (حداکثر 45 امتیاز)

 

هر یک از موارد زیر تا چه حد رعایت شده است؟

امتیاز

تذکرات

1

هر سؤال یک هدف آموزشی مهم را مورد سنجش قرار می دهد.

10- 0

 

2

مجموعه سؤالات تمام مباحث اساسی کتاب را شامل می شود. (با توجه به نیمسال اول و نیمسال دوم)

10- 0

 

3

قسمتی از سؤال راهنمای پاسخ همان سؤال یا سؤالات دیگر نیست.

5- 0

 

4

به سطوح حیطه شناختی توجه شده است، بخصوص به سطوح فرادانشی مانند درک و فهم، کاربرد و ……

10- 0

 

5

طراحی سؤالات بر اساس بودجه بندی کتاب انجام شده است.

10- 0

 

ب: ـ مشخصات فنی سؤال (حداکثر 65 امتیاز)

 

هر یک از موارد زیر تا چه حد رعایت شده است؟

امتیاز

تذکرات

6

بارم هر سؤال با ضریب دشواری، حجم پاسخ و سطح شناختی متناسب است.

10- 0

 

7

زمان اختصاص یافته برای پاسخگویی به سؤالات مناسب است.

(با ذکر درصد امتیاز بندی فرمایید.)

10- 0

 

8

ترتیب قرارگرفتن سؤالات از آسان به دشوار رعایت شده است. (این ترتیب می تواند بر اساس سطوح حیطه شناختی، یا فصول کتاب، یا … باشد.)

10- 0

 

9

سؤال انتخاب کردنی طرح نشده است.

5- 0

 

10

بندهای سؤالات تشریحی از 4 مورد بیشتر نباشد.

10- 0

 

11

مناسب بودن تعداد سؤالات به نسبت هر یک از دروس

10- 0

 

12

در طراحی آزمون به تناسب هر درس از انواع سؤالات استفاده شده است.

(تشریحی: چندگزینه ای، صحیح، غلط، جورکردنی، کامل کردنی و …)

10- 0

 

ج:ـ ادبیات سؤال (70 امتیاز)

 

هر یک از موارد زیر تا چه حد رعایت شده است؟

امتیاز

تذکرات

13

وضوح سؤال

(مجموعا 10 امتیاز)

الف) موارد منفی در سؤال با خط کشیده در زیر آن یا پر رنگ کردن آن مشخص شده است.

5- 0

 

ب) سؤالات با عبارات دقیق ودور از ابهام طرح شده اند.

یعنی همه دانش آموزان یک برداشت از سؤال دارند.

5- 0

 

14

زیبایی ظاهری سؤال

(مجموعا 15 امتیاز)

الف) خوانا بودن (تایپ نمودن ـ کیفیت تکثیر)

5- 0

 

ب) رعایت فاصله مناسب بین سؤالات

5- 0

 

پ) مشخص بودن بارم هر سؤال در سمت چپ برگه

(مشخص نبودن بارم صفر امتیاز، داشتن بارم بندی بدون رعایت آین بند 5/1 امتیاز، رعایت کامل 5 امتیاز)

5-0

 

15

سربرگ سؤال

(مجموعا 29 امتیاز)

الف) دستورالعمل لازم برای پاسخگویی به سؤالات (محاسبه نمره منفی ـ استفاده از ماشین حساب و …)

5- 0

 

ب) مشخصات (تعداد صفحات و سؤالات، مدت زمان آزمون، نام منطقه، نام مدرسه، نام درس، پایه، نام دبیر یا دبیران مربوطه، تاریخ امتحان)

24- 0

 

16

نگارش سؤال

(مجموعا 16 امتیاز)

الف) صحیح و مناسب بودن افعال در انتقال صحیح اهداف آموزشی (توضیح دهید، بیان کنید، نام ببرید…)

5- 0

 

ب) رعایت نکات دستوری، نشانه گذاری، رسم الخط صحیح (. ـ ، ـ ؟ ـ …)

6- 0

 

پ) عدم وجود غلط املایی در برگه

5 - 0

 

د: ـ همراه بودن کلید تصحیح (حداکثر 20 امتیاز)

17

همراه بودن کلید سؤال

(اکر همراه نباشد امتیاز صفر است.)

5 - 0

 

بارم در کلید ریز شده است.

5 - 0

 

کلید خوانا نوشته شده است.

5 - 0

 

امضاء کلید توسط دبیران طراح

5 - 0

 

 

 

 

جمع امتیاز نهایی

 

مشخصات ارزیابان:

نام و نام خانوادگی:                                                                        امضاء

1-  ……………………

2- ……………………

3- ……………………

کارشناسی گروه های آموزشی متوسطه منطقه یک تهران