نام فعالیت

سه ماهه اول

سه ماهه دوم

سه ماهه سوم

برگزاری همایش علمی

27/9/90

 

 

 

 

 

برگزاری مجامع :

 

 

 

مجمع اول

 

17/8/90

 

 

مجمع دوم

 

9/12/90

 

مجمع سوم

 

 

5/2/91

برگزاری کارگاهها :

 

 

 

کارگاه روش نوین تدریس

17/8/90

 

 

کارگاه آشنایی دبیران با آزمایشگاهای مجازی

 

9/12/90

 

 

کارگاه طراحی پرسش مفهومی

 

 

5/2/91

برگزاری بازدید های علمی

 

 

 

 

دی ماه

 

برگزاری مسابقه علمی

آذر ماه

اسفند ماه

 

برگزاری مسابفه ی  آزمایشگاهی دانش آموزان

 

بهمن ماه  و اسفند ماه

 

فراخوان مسابقه علمی – مهارتی دبیران فیزیک منطقه

آبان ماه

بهمن ماه

 

فراخوان پرسش هایی پیرامون آزمایش های تکمیلی با وسایل  ساده

آخرین مهلت دریافت 20/9/90

فراخوان تامین محتوای علمی وب لاک

در طول سال تحصیلی

فراخوان تهیه لوح فشرده از فعالیتهای آزمایشگاهی همکاران

مهلت دریافت لوح 22/9/90 مهلت دریافت لوح 7/12/90

تهیه بانک سوالات آزمایشگاهی

در طول سال تحصیلی

ارسال بسته حاوی سوالات آزمایشگاهی

طول سال تحصیلی