عکسهای بازدید علمی دبیران فیزیک منطقه یک و سه . دبیران شیمی منطقه یک در تاریخ 15/10/88