ردیف

برنامه

کد برنامه

کد پیشنهاد دهنده

فعالیت

واحد

مقدار

زمان اجرا

توضیحات

1

طراحی آموزشی

1

ß

برگزاری مجامع

جلسه

2

 

 

2

ß

غنی سازی سایت و تالار گفتمان

( فراخوان تامین محتوای علمی سایت گروه توسط دبیران و همکاران)

فراخوان

1

طول سال تحصیلی

 

3

ßß

ارائه ی مقاله ( آموزش فیزیک )

مقاله

 

پس از اعلام تاریخ قطعی توسط سازمان

 

4

 

ارسال بسته ی آموزشی

بسته

1

طول سال تحصیلی

 

5

 

کارگاه آموزشی تولید محتوای آموزشی

جلسه

1

دی ماه

 

6

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

برنامه

کد برنامه

کد پیشنهاد دهنده

فعالیت

واحد

مقدار

زمان اجرا

توضیحات

 

 

2

خلاقیت و

نوع آوری

 

1

ß

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی ( دانش آموزی )

مسابقه

1

پس از اعلام تاریخ قطعی توسط سازمان

 

 

2

ß

ارائه و ارسال جزوه ی آزمایش های تکمیلی با وسایل ساده (مطابق فرمت ارائه شده )

بسته

1

 

 

3

ß

نظارت کلینیکی بر تدریس دبیران فیزیک 1 و 3 مدارس کف

 

 

طول سال تحصیلی

 

4

ßß

مسابقه ی خلاقیت و نوع آوری

 

 

پس از اعلام تاریخ قطعی توسط سازمان

 

8

ß

برگزاری مسابقه  علمی مهارتی دبیران پایه اول

مسابقه

1

5/9/88

 

9

ß

برگزاری مسابقه آزمایشگاه فیزیک دبیران مرد

مسابقه

1

گروه فیزیک سازمان

 

10

ß

برگزاری کارگاه آزمایش های فیزیک با وسایل ساده

جلسه

1

سه ماهه اول

 

11

ß

بازدید علمی دبیران

جلسه

2

طول سال تحصیلی

 

12

ß

فراخوان تهیه فیلم از فعالیت های آزمایشگاهی

فراخوان

1

سه ماهه اول سال

 

13

ß

همایش علمی ( نانو  تکنولوژی )

جلسه

1

سه ماهه اول سال

 

14

ß

تشکیل کمیته های علمی ( ارزشیابی سوالات ...... )

جلسه

2-3

در طول سال تحصیلی

 

19

ß

شرکت در مجامع و همایش ها در مناطق دیگر

جلسه

2

در طول سال تحصیلی

 

20

ß

برگزاری دوره ضمن خدمت 

دوره

1-2

در طول سال تحصیلی

 

22

ß

انجام پروژه مشترک با مناطق دیگر

جلسه

1

در طول سال تحصیلی

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ردیف

برنامه

کد برنامه

کد پیشنهاد دهنده

فعالیت

واحد

مقدار

زمان اجرا

 

توضیحات

 

3

نقد و بررسی کتب درسی

 

1

 

ß

تهیه ی راهنمای معلم مکمل کتاب درسی پایه ی اول ( اطلاع رسانی به دبیران علاقمند)

فراخوان

1

 

30/8/88

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

ردیف

برنامه

کد برنامه

کد پیشنهاد دهنده

فعالیت

واحد

مقدار

زمان اجرا

توضیحات

4

سنجش و ارزشیابی

1

ß

تهیه ی بانک پرسش های مفهومی مطابق فصل تعیین شده

فراخوان

بسته

10

طبق تاریخ سازمان

 

2

ß

تجزیه و تحلیل نیروی انسانی پایه ی اول و سوم

( فعال مرتبط غیر مرتبط )

مدارس

1

سه ماهه اول

 

3

ß

تهیه ی لیست مدارس کف در درس فیزیک 1 و 3

مدارس کف

2

طبق تاریخ سازمان

 

4

ß

تحلیل از عملکرد مدارس کف منطقه در درس فیزیک 1 و 3

مدارس کف

2

طول سال تحصیلی

 

5

ß

ارائه برنامه جهت بهبود فرایند آموزشی درمدارس کف منطقه( ارسال بسته ی آموزشی شامل روش تدریس CD آزمایشگاه مجازی مقاله ای در خصوص تدریس فیزیک با آزمایش های ساده )

مدارس کف

1

هفته ی اول مهر ماه

 

10

ß

ارزیابی نمونه پرسش های خرداد ماه

 

 

دی ماه خرداد ماه

 

13

ß

بازدید 5% اوراق امتحانی

مدارس

 

در طول سال

 

14

ß

نقد و بررسی امتحانات هماهنگ  فیزیک 3 ......

پروژه

 

خرداد ماه

 

 
 
 

ردیف

برنامه

کد برنامه

کد پیشنهاد دهنده

فعالیت

واحد

مقدار

زمان اجرا

توضیحات

5

متفرقه

1

ß

شرکت فعال در مجامع سازمان

 

 

 

 

2

ß

تطبیق روز و ساعت کار هفتگی

 

 

 

 

3

ß

ارائه ی حکم کارگزینی و تکمیل اطلاعات فردی  (2 مورد )

 

 

 

 

4

ß

ارائه ی برنامه عملیاتی

 

 

 

 

5

ß

انطباق برنامه با نیاز سنجی

 

 

 

 

6

ß

ارئه ی به موقع گزارش پایانی

 

 

 

 

7

ß

تکمیل فرم اطلاعات  فردی دبیران

 

 

 

 

8

ß

تکمیل فرم اطلاعات  فردی دبیران فعال

 

 

 

 

9