عارفان با عشق عالم می شوند

 بهترین مردم معلّم می شوند

 عشق با دانش متمّم می شود

 هر که عاشق شد معلّم می شود 

               روز معلّم مبارک باد