چرا هنگام شکست دیوار صوتی ابر اطراف جت به وجود می آید؟