برنامه ی کارگاه های اموزشی فیزیک منظقه 1                  سال تحصیلی 91-90